steep GmbH

Profil spółki

steep – Odnosząca sukcesy firma o wielu twarzach

Spółka steep GmbH została założona w 1961 roku pod nazwą „Elektronik- und Luftfahrtgeräte GmbH” i zatrudniała wówczas siedem osób. Dzisiaj jest obecna na całym świecie, z powodzeniem świadczy swoje usługi w ponad 30 lokalizacjach i zatrudnia ponad 800 osób w Niemczech i na terenie Europy. Słowo „steep” odzwierciedla charakter oferowanych przez nas usług – litera „s” oznacza usługi (service), „t” szkolenia (training), „e” inżynierię (enginneering), kolejne „e” energię, a „p” produkty.

Oprócz głównych usług, spółka steep może pochwalić się szerokim zakresem kompetencji. Współpraca prowadzona przez działy Logistyki i Dokumentacji Technicznej, Gospodarki Materiałowej, Usług EMC (badania kompatybilności elektromagnetycznej), Usług zarządzanych w ramach partnerstwa i Zarządzania obiektami daje naszym klientom unikalną możliwość korzystania ze wszystkich skoordynowanych usług w ramach kompleksowych rozwiązań oferowanych przez jednego dostawcę. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyli nas nasi klienci w tym obszarze biznesowym. Naszym głównym celem jest utrzymanie pokładanego w nas zaufania i prowadzenie partnerskiej współpracy we wszystkich obszarach naszej działalności.

Wsparcie systemów radarowych

Od chwili powstania firmy zapewniamy naszym klientom usługi wsparcia systemów radarowych. Od kilkudziesięciu lat nieustannie rozwijamy nasze kompetencje w zakresie przeglądów i napraw, oceny systemów radarowych, zarządzania częściami zamiennymi, dokumentacji technicznej i szkoleń i jest to obecnie obszar, który pozostaje jedną z kluczowych dziedzin naszej działalności.

Szkolenia

Szkolenia są obszarem biznesowym, który rozwijał się równie dynamicznie przez kolejne dziesięciolecia. Naszym klientom oferujemy rozwój koncepcji szkoleniowych oraz zarządzanie, prowadzenie i ocenę szkoleń. Na prośbę klienta, zajmujemy się całościowo organizacją i prowadzeniem ośrodków szkoleniowych, które może działać pod szyldem zleceniodawcy lub własną marką.

Integracja systemów

Integracja systemów to trzeci filar naszego portfela usług. Pracujemy w ścisłej współpracy z klientami, aby opracowywać optymalnie  dopasowane do ich potrzeb systemy i kompleksowe rozwiązania. W ramach oferowanych usług, dostarczamy gotowe systemy i zapewniamy kompleksowe wsparcie, włącznie z transportem, montażem i uruchamianiem nowych rozwiązań. Nasi eksperci pracują z klientami w różnych miejscach na świecie. Zapewniamy nasze usługi podczas testów systemu i prowadzimy przeglądy i naprawy w terenie.

Sieci komórkowe

W ciągu ostatnich lat Sieci Komórkowe stały się nowym kluczowym obszarem usług świadczonych przez naszą firmę. Projektujemy niezawodne, oszczędne i możliwe do szybkiego wdrożenia rozwiązania w obszarze komunikacji, ponieważ wykorzystujemy inteligentne systemy IT w połączeniu z nowatorskim i bezawaryjnym sprzętem.

Usługi IT

Oferowane przez nas usługi IT to przede wszystkim infrastruktura informatyczna, opracowywanie oprogramowania, zapewnienie zgodności regulacyjnej i ochrona danych. Jesteśmy dumni z naszego wieloletniego doświadczenia w branży usług IT, które obejmuje opracowywanie indywidualnych koncepcji ochrony danych. Dodatkowo, zapewniamy naszym klientom zewnętrznych inspektorów ochrony danych osobowych.

Naszym wyróżnikiem na rynku są produkty biznesowe opracowane na podstawie wyczerpującej analizy wszystkich wymogów. Podejmujemy się także realizacji wszystkich kluczowych zadań w imieniu klienta i w ścisłej współpracy opracowujemy rozwiązanie optymalnie dostosowane do wymagań zleceniodawcy. Chcemy opracowywać wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązania i dlatego też, nieustannie dostosowujemy się do rynku i odpowiednio dopasowujemy nasze kompetencje do potrzeb klientów. Jesteśmy niezależnym producentem i mamy wolną rękę w wyborze odpowiednich partnerów, którzy wspierają nas podczas realizacji projektu.

Nasze zasady: Odzwierciedlają naszą odpowiedzialność społeczną biznesu

Nasze zasady biznesowe w jasny sposób odzwierciedlają nasze przekonania, a podejmowane przez nas działania są zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami.  Dążymy do zaspokojenia potrzeb naszych klientów, pracowników i partnerów, aby przyczyniać się do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Treść i sposób realizacji naszych zasad i filozofii biznesowej są regularnie weryfikowane. Dzięki temu, mamy pewność, że nasza codzienna praca jest zgodna z wprowadzoną przez nas kulturą firmy.

 • Działamy na terenie kraju i za granicą. Jesteśmy przy naszych klientach tam, gdzie nas potrzebują.
 • Wprowadziliśmy elastyczną organizację pracy – mamy poziomą hierarchię organizacyjną, krótkie ścieżki decyzyjne i cieszymy się niezależnością jako producent.
 • Bardzo cenimy sobie oparte na zaufaniu, długofalowe relacje biznesowe z dostawcami i klientami.
 • Kluczem do naszego sukcesu są zróżnicowane kompetencje naszych pracowników.
 • Wspieramy motywację i kreatywność członków naszego zespołu w ramach otwartej kultury firmy.
 • Wychodzimy na przeciw ich potrzebom i zapewniamy im atrakcyjne środowisko pracy.
 • Chcemy odnosić sukcesy wspólnie z naszymi klientami.

Historia

19 lipca 1961 r.: Powstanie spółki

Historia sukcesu spółki steep, działającej wówczas pod nazwą ELEKLUFT GmbH, rozpoczęła się 19 lipca 1961 roku.  W pierwszych latach swojej działalności spółka specjalizowała się głównie w usługach instalacji, integracji oraz kompleksowego wsparcia różnych systemów radarowych i obsługiwała klientów z sektora publicznego.

Zarządzanie jakością i ochrona środowiska

Zarządzanie jakością

Skuteczność działania spółki steep jest wynikową wysokiej jakości produktów i usług. Ponieważ oczekiwania klientów na całym świecie względem jakości nieustannie rosną, niezbędne jest ciągle doskonalenie jakości i optymalizowanie skuteczności prowadzonych przez nas działań.

W związku z tym wprowadziliśmy system zarządzania jakością, który obejmuje etap planowania i wdrażania usług i produktów w sposób, który zapewnia jego dopasowanie do potrzeb i oczekiwań klientów oraz sprawia, że nasze usługi i produkty powstają i są dostarczane odbiorcom w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Wprowadzony przez spółkę steep system zarządzania jakością spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością zgodnie z normami NATO AQAP 2000 oraz wymaganiami przemysłowymi zgodnie z normami DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO/IEC 17025.

Skuteczność działania systemu zapewniają i potwierdzają doroczne audyty przeglądowe i regularne oceny, które są przeprowadzane przez niezależne jednostki akredytujące co 3 lub 5 lat.

Dzięki temu spółka steep świadczy usługi i opracowuje produkty w sposób procesowy i na podstawie opracowanej dokumentacji.

ISO Certificate

Polityka spółki steep w sprawie BHP oraz ochrony środowiska

Nasze cele

Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i środowiska oraz efektywne wykorzystanie energii to główne cele spółki steep GmbH.

Zapewniamy naszym pracownikom ze wszystkich działów, klientom i społeczeństwu bezpieczne środowisko pracy, które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

W związku z tym, zobowiązaliśmy się do realizacji następujących strategii i działań:

 • Wdrażanie koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach struktur firmy
 • Określenie odpowiedzialności oraz odpowiedni podział zadań w obszarze bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska.
 • Zminimalizowanie wszelkich ryzyk dla bezpieczeństwa i zdrowia do absolutnego minimum
 • Nieustanne szkolenia i edukacja pracowników w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
 • Zachowanie zgodności z przepisami prawa w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 Wdrożenia i obowiązki

Spółka steep wprowadziła we wszystkich obszarach swojej działalności kompleksową koncepcję bezpieczeństwa wewnętrznego, która obejmuje odpowiednie wymogi bezpieczeństwa, przepisy ustaw, rozporządzeń oraz wytyczne dotyczące ochrony działalności operacyjnej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i radiologicznej, a także przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych.

W celu wdrożenia koncepcji bezpieczeństwa, Zarząd spółki wyznaczył osoby odpowiedzialne za realizację wewnętrznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i polityki energetycznej. Wszystkie z nich otrzymują pełne, niezbędne informacje i zasoby wymagane do zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami.

W celu zapewnienia stałej zgodności i poprawy doskonalenia systemów zawodowych, środowiskowych, przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, w regularnych odstępach czasu przeprowadzane są kontrole i aktualizacje w różnych lokalizacjach.

Jednym z naszych kluczowych zadań jest nieustanne weryfikowanie wszystkich etapów produkcji i produktów pod kątem zagrożeń dla pracowników oraz ich zgodności z zasadami ochrony środowiska. W razie potrzeby, podejmiemy działania mające na celu zapobieganie wypadkom, uszczerbkowi na zdrowiu i minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko, zgodnie z uwarunkowaniami techniczno-gospodarczymi. Spółka steep GmbH zobowiązała się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych i urzędowych oraz odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, a także do propagowania i ochrony zdrowia wszystkich pracowników.

Wprowadziliśmy otwartą politykę informacyjną, regularnie prowadzimy szkolenia, kontrole i instruktaże, ponieważ naszym celem jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa w firmie. W związku tym, prowadzimy też otwarty dialog z właściwymi władzami.

Ochrona środowiska

Zdrowie jest bezcenne dla każdego człowieka, a dobra kondycja środowiska naturalnego jest niezwykle ważnym elementem jakości życia. Z tego właśnie powodu uważamy, że ochrona naszych pracowników i środowiska naturalnego jest kluczowym warunkiem uzyskania wysokiej wydajności i odniesienia sukcesu gospodarczego przez naszą firmę.

Chcąc zapewnić, że te podstawy naszej działalności pozostaną nienaruszone, nieustannie dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów i usług, działamy na rzecz ochrony środowiska, dbamy o zdrowie naszych pracowników oraz zapewniamy bezpieczeństwo wykorzystywanych w firmie urządzeń i obiektów.

Prowadzone przez nas działania obejmują:

 • Ochronę naszych pracowników i klientów przed zagrożeniami dla zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami w sprawie ochrony środowiska.
 • Doradztwo na rzecz naszych klientom w sprawach związanych z kosztami oraz terminami zakupów i utylizacji, które mają skutki środowiskowe.
 • Podnoszenie świadomości i zwracanie uwagi pracowników na wpływ odpowiedniego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi na środowisko naturalne.
 • Zobowiązanie złożone przez naszych dostawców, aby postępować zgodnie z polityką i przepisami w sprawie ochrony środowiska.

Dodatkowo, uważamy, że naszym obowiązkiem jest zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko i zapewnianie bezpieczeństwa na terenie naszych obiektów. Z wyprzedzeniem zapobiegamy potencjalnym awariom, ponieważ nasze obiekty są projektowane i budowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi przepisami BHP, a nad ich funkcjonowaniem czuwa wykwalifikowany personel.

Systematycznie oceniamy i podnosimy efektywność energetyczną, aby nieustannie obniżać poziom długoterminowego zużycia energii przez naszą firmę.

BHP

Przestrzegamy niemieckiego i europejskiego ustawodawstwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia i aktualnie obowiązujących zaleceń i podręczników BHP, opracowaliśmy niezwykle skuteczne procesy, które są wdrażane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom na całym świecie.

Nasze dane statystyczne dot. bezpieczeństwa są nieustannie aktualizowane na poziomie narodowym i globalnym. Dane z raportów powypadkowych są archiwizowane i oceniane na poziomie centralnym. Proces ten wspomaga kompleksowy system sprawozdawczości, w ramach którego przygotowywane są comiesięczne raporty dla Zarządu.

Spółki zależne

Nasz spółka zależna BETATECH jest kompetentnym partnerem i dostawcą kompleksowych usług z zakresu technologii komunikacji. BETATECH posiada wiedzę i umiejętności w obszarze instalacji sieci radiowych i systemów łączności radiowej, planowania i wdrażania kompleksowych sieci miedzianych i światłowodowych.

BETATECH obsługuje wiele średniej wielkości klientów, w tym takie firmy jak: T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2 (Niemcy), Nokia i debis Systemhaus.

Główne osoby kontaktowe

Peter Pützfeld

Dyrektor zarządzający

+49 228 6681 232

Karsten Schwind

Dyrektor zarządzający

+49 228 6681 232

Gabriele Schröder

Asystentka działu handlowego

+49 228 6681 232

Dr. Guido Sampels

Dyrektor działu HR

+49 228 6681 601

Franz Tümler

Dyrektor działu integracji systemów

+49 228 6681 558

Alwin Großekatthöfer

Dyrektor działu usług IT

+49 228 6681 334

Hans-Dieter Körner

Dyrektor działu szkoleń

+49 176 1 6681 534

Robert Mayer

Dyrektor działu zarządzania obiektami

+49 731 933 1261

Gabriele Schächer

Dyrektor działu usług zarządzanych w partnerstwie

+49 176 1 6681 539

Stefan Ohlmann

Dyrektor działu sprzedaży do sektora zbrojeniowego

+49 228 6681 367

Ralf Otten

Dyrektor działu sprzedaży usług IT

+49 228 6681 625

Tilo Schneider

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Szkolenia Kadr

+49 17616681516

Lokalizacje

Menu

Sie verlassen steep.de / You are leaving steep.de / Za chwilę opuścisz stronę internetową spółki steep.de

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf diesen Link gehen, verlassen Sie die Webseiten der steep GmbH. Die steep GmbH macht sich die durch Links erreichbaren Webseiten Dritter nicht zu eigen und ist für deren Inhalt nicht verantwortlich. Die steep GmbH hat keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten von Ihnen auf dieser Seite verarbeitet werden. Nähere Informationen können Sie hierzu der Datenschutzerklärung des Anbieters der externen Webseite entnehmen.

Important note: By clicking on this link you are leaving the steep GmbH website. The steep GmbH does not identify with the websites of third parties accessible via links and is not responsible for their content. The steep GmbH has no influence as to which of your personal data is processed on this website. Further information can be found in the data protection declaration of the external website provider.

Ważne: Po kliknięciu na link, opuścisz stronę internetową spółki steep GmbH. Spółka steep GmbH nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich dostępne przez linki ani publikowane na nich treści. Spółka steep GmbH nie ma wpływu na sposób, w jaki dane osobowe użytkowników są przetwarzane na tej stronie. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w oświadczeniu o przetwarzaniu danych zewnętrznego dostawcy strony internetowej.

Sie werden weitergeleitet zu / You will be redirected to / Zostaniesz przekierowany na stronę

Klicken Sie auf den oben aufgeführten Link um fortzufahren oder ABBRECHEN

Click the link above to continue or CANCEL

Kliknij na link powyżej, aby w dalszym ciągu przeglądać stronę lub wybierz ANULUJ